Aragon, Tây Ban Nha – Phần 1: vùng hồ Mediano và Grado